Oprócz kompleksowej usługi księgowej, oferujemy jednocześnie także obsługę kadrowo-płacową, która obejmuje:

  • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem/rozwiązaniem stosunku pracy;
  • prowadzenie akt osobowych, ewidencji czasu pracy, a także kontrolę urlopów wypoczynkowych pracowników;
  • sporządzanie na wniosek pracownika niezbędnych zaświadczeń i dokumentów potwierdzających m.in. zatrudnienie czy wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia;
  • kontrolę badań lekarskich i szkoleń BHP posiadanych pracowników;
  • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów zleceń i umów o dzieło (tzw. umowy cywilnoprawne);
  • sporządzanie list płac wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę;
  • przygotowywanie rachunków potwierdzających wypłaty z umów cywilnoprawnych;
  • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych zarówno za właściciela firmy, jak też i za pracowników;
  • przekazywanie comiesięcznych informacji na temat wysokości zaliczek na podatek dochodowy wpłacanych za pracowników;
  • sporządzanie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R, PIT-8AR, rocznych informacji o dochodach PIT-11, a także rocznego obliczenia podatku PIT-40.